Werken bij Harlingen

Wij zijn trots op onze inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties. Als betrokken en betrouwbare gemeente voelen wij ons verantwoordelijk voor het welzijn van jong en oud. Van de zwempas voor schoolkinderen tot omgevingsvergunningen voor ondernemers: iedereen kan een beroep op ons doen. We zijn gastvrij en helpen mensen zoals we zelf geholpen willen worden.

Gemeente Harlingen is een compacte gemeente. Dat betekent korte lijntjes en volop samenwerken met collega's van andere teams. Deze kleinschaligheid heeft nóg een groot voordeel. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en werkt aan afwisselende projecten. Je zit bovendien dicht op het vuur. Bij ons zetelen de burgemeester en wethouders niet in een ivoren toren, maar zitten ze gewoon bij jou aan tafel voor overleg. Wel zo handig.

Eigen identiteit

Van de historische binnenstad tot onze twee prachtige terpdorpen: overal proef je deze nuchtere, eigengereide identiteit. Zowel Harlingen als Midlum en Wijnaldum hebben volop culturele schatten in huis. Parels die we graag met iedereen delen. Wij zijn trots op onze gemeente en de resultaten die we samen bereiken.

Ontdek onze missie en visie, het kompas van Harlingen.

Ontdek onze missie en visie

Organogram

Bekijk hieronder de organogram van gemeente Harlingen:

Organogram van gemeente Harlingen

Organogram in tekst

Managementteam

De gemeenteraad van Harlingen telt 20 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders zorgen voor het dagelijks bestuur van onze gemeente.

De gemeentesecretaris en adjunct directeur zijn hoofd van de ambtelijke organisatie. Zij adviseren en ondersteunen het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris en adjunct worden ondersteund door de staf afdeling, die bestaat uit: de concerncontroller, de organisatieadviseur en de bestuursadviseur.

De Raad voor Medezeggenschap (RvM) komt op voor de belangen van de medewerkers en houdt daarbij rekening met de belangen van de organisatie. 

Teams

Verder is de organisatie onderverdeeld in 8 teams met ieder een eigen teamleider. De teamleiders vallen rechtstreeks onder de gemeentesecretaris en adjunct directeur. 

 • Team Buitendienst 
 • Team Openbare werken Facilitaire zaken.
  • Hieronder vallen de subteams: Openbare werken, Facilitaire zaken en Inkoop.
 • Team Omgeving
 • Team Veiligheid, Vergunningen Handhaving
 • Team Bedrijfsvoering
  •  Onder team Bedrijfsvoering vallen de subteams: Financiën, HRM, Juridische Zaken, Belastingen en ICT, Privacy/ CISO. 
 • Team Dienstverlening. 
  • Hieronder vallen de sub teams: Burgerzaken, DIV, Communicatie, Bestuurssecretariaat en Klant Contact Centrum.
 • Stadsteam Sociaal domein 
 • Jeugdteam Sociaal domein
 • Beleidsteam Sociaal domein

Teamomschrijvingen 

Gebiedsteam

Gebiedsteam Harlingen bestaat uit het jeugdteam, beleidsteam en het stadsteam. Deze teams zijn heel betrokken bij de inwoners van de gemeente. De lijnen in de gemeente zijn kort en de banden warm. De diepe wens om iets te kunnen bijdragen aan het welzijn van de kinderen en de gezinnen in onze gemeente is onze verbindende factor.

Stadsteam

Het stadsteam is onderverdeeld in drie vakgebieden (team toegang, team volwassenen en team administratie) en bestaat uit circa vijfentwintig medewerkers. Het stadsteam biedt ondersteuning en hulp aan volwassenen. De sociaal werkers van het stadsteam helpen inwoners met hun vragen over o.a. werk, onderwijs, inkomen, eenzaamheid, dagbesteding, relaties, mantelzorg, ouder worden, gezondheid, verslaving, veiligheid en omgaan met beperkingen. Daarnaast werkt het team energiecoaches nauw samen met het gebiedsteam. De energiecoaches geven advies over het besparen op gas en elektra.

Jeugdteam

Het jeugdteam bestaat uit vijftien procesregisseurs jeugd. Dit zijn Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp aan jeugd en gezinnen. Gezinnen of kinderen die een hulpvraag hebben kunnen bij dit team terecht. De procesregisseur jeugd kijkt mee met de zorgvraag en probeert zo goed mogelijk te ondersteunen. Soms lukt dat met een paar gesprekken en soms wordt er hulp van andere professionals buiten het team gezocht, bijvoorbeeld bij andere instellingen of zorgverleners. De procesregisseurs jeugd zijn ook contactpersonen bij de scholen in onze gemeente. Verder bestaat het team uit een specialist voor de Integrale Vroeghulp (IVH) en een gedragswetenschapper. Het team werkt zoveel mogelijk samen met bijvoorbeeld het jongerenwerk, de scholen, de leerplichtambtenaar en de praktijkondersteuners bij de huisarts die gespecialiseerd zijn in jongeren. 

Beleidsteam

Het beleidsteam is verantwoordelijk voor al het beleid binnen het sociaal domein. De domeinen zijn: welzijn, participatie, armoede, inburgering, onderwijs, vroeg signalering, gezondheid, bestaanszekerheid, Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd, laaggeletterdheid, leerlingenvervoer, sport, kinderopvang en bibliotheken. Met 18 beleidsadviseurs wordt er gewerkt aan de gehele beleidscyclus in onze gemeente. Het opstellen van beleidsstukken, schrijven van collegevoorstellen, het naar de raad brengen van stukken en het implementeren van het gemaakte beleid bij de uitvoerende partijen. Ook de begrotingen, financiën en de verantwoording spelen een belangrijke rol in dit werk. De beleidsadviseurs werken met veel partners in de gemeente en provincie samen. Zij schakelen steeds van lokale initiatieven tot opdrachten vanuit het Rijk. Als kleine gemeente zien wij onszelf ook als pilotgemeente. Het team staat altijd open voor een gedurfde en vernieuwende blik op ons beleid en durven af te wijken van de gevestigde orde. Samen met een ambitieus college wordt het beleidsteam als innovatief gezien.

Team Omgeving

Team Omgeving bestaat uit ongeveer dertig medewerkers. Team omgeving is onder andere verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling en afweging van het gemeentelijk beleid op de fysieke leefomgeving en de vertaling daarvan naar beleidsproducten, regels en de inrichting van de ruimte. Het team is werkzaam op de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Stedenbouw 
 • Welstandsbeleid
 • Gebiedsontwikkeling
 • Milieu en duurzaamheid
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Havens en Wadden
 • Cruiseport
 • Evenementenbeleid en -coördinatie
 • Wonen
 • Economische zaken
 • Cultuur
 • Subsidiebeleid- en coördinatie
 • Grondzaken en vastgoed
 • Citymarketing
 • Recreatie en toerisme

Ook zijn er binnen het team projectmanagers werkzaam voor onder andere gebiedsontwikkeling Westerzeedijk-Willemshaven, ontwikkeling haven/wadden, herinrichting Waddenpromenade-Lang parkeren, aanpak binnenstad, woningbouwontwikkeling Spaansen, evaluatie Port of Harlingen en uitvoering Regio Deal. 

Team veiligheid, vergunningen en handhaving

Het team veiligheid, vergunningen en handhaving bestaat uit ongeveer zesentwintig medewerkers. De vergunningverleners geven vergunningen af voor o.a. (ver)bouwen van nieuwe en monumentale panden, bomen kappen, zonnepanelen, dakkapellen, slopen, evenementen. Na het verlenen van vergunningen houden de toezichthouders controle op de uitvoering. Voor het onderdeel vergunning/handhaving/toezicht is er een samenwerkingsverband met Terschelling. Voor de boa-taken wordt er samengewerkt met Vlieland. De boa’s zijn onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van diverse wetten en verordeningen. Denk daarbij aan de Omgevingswet, Parkeerverordening, Woningwet, Wegsleepverordening en Algemeen plaatselijke verordeningen.

Naast administratieve ondersteuning, medewerker Bibob, een beleidsmedewerker, een beheerder van applicaties en de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) zijn er ook nog de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid. Zij zijn alert op incidenten en verstoringen van de openbare orde. 

Team Buitendienst

Het team Buitendienst is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk groen. Het team bestaat uit circa vijfentwintig medewerkers die niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken. De ene helft van het team houdt zich bezig met het regulier onderhoud van materiaal in de openbare ruimte. Denk hierbij aan straatmeubilair, stoepen, wegen, verlichting, bebording, gemalen, gemeentelijke gebouwen en het wagenpark. Maar ook het schoonhouden van de openbare ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van dit team. De andere helft van het team onderhoudt het gemeentelijk groen, zoals de parken, bomen, bermen, algemene begraafplaats en sportvelden. Op de gemeentewerf is geen dag hetzelfde. Dagelijks komen er meldingen binnen van oplettende burgers die zo snel mogelijk worden opgepakt om de kwaliteit van het straatbeeld van de gemeente Harlingen op peil te houden. 

Team Bedrijfsvoering

Bij het team bedrijfsvoering werken ongeveer dertig medewerkers, verdeeld over zes subteams:

Team juridische zaken

Het team juridische zaken draagt bij aan diverse juridische kwesties door middel van toetsing en advies op het terrein van het bestuursrecht en het privaatrecht. Denk hierbij aan de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen maar ook zaken die vallen onder het Burgerlijk Wetboek, algemene verordening gegevensbescherming, de Omgevingswet en de Wet open overheid.

Team ICT

Team ICT staat voor een goede informatievoorziening binnen de gemeente Harlingen. O.a. door het (mee) werken aan projecten, gedegen functioneel beheer, dataveiligheid, het schrijven van beleid en gegevensbescherming. Het team bestaat uit een informatiemanager, functionaris gegevensbescherming, Chief Information Security Officer, functioneel beheerders, privacy officer. Daarnaast werkt dit team nauw samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, zij beheren de ICT van de gemeente Harlingen.

Team HRM

Het team HRM bestaat uit een organisatieadviseur, twee hr adviseurs en twee hr medewerkers en een financieel hr medewerker. Dit team ontwikkelt, implementeert en voert het gemeentelijk HR beleid uit. Daarnaast dragen zij bij aan verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld on- en offboarding, organisatieontwikkeling, ARBO, opleiding- en ontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Team financiën

Team financiën ondersteunt en adviseert de organisatie bij het uitvoeren en opleveren van de documenten in de planning- en controlcyclus. Het team draagt zorg voor een optimale financiële huishouding van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan debiteuren en crediteuren administratie, bewaken/controle op betalingsachterstanden en zorg dragen dat nota’s en facturen op tijd betaald worden. 

Team belastingen

Dit team bestaat, naast de beleidsmedewerker, uit een medewerker belastingen en een functioneel beheerder. Team belastingen werkt aan het ondersteunen en uitvoeren van de WOZ-werkzaamheden. Daarnaast ondersteunen zij het taxatiebureau bij de jaarlijkse herwaardering, het bijhouden en de PMA (permanente marktanalyse). Het taxatiebureau stelt voor de bezwaren de conceptuitspraken op en voor de beroepen de concept verweerschriften. Deze worden door het team belastingen verder verwerkt. 

Team Openbare werken en facilitaire zaken

Het team openbare werken en facilitaire zaken bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers en is verantwoordelijk voor het verzorgen van het planmatig beheer van de planvorming voor en inrichting van de openbare ruimte van Harlingen. Denk hierbij ook aan de langparkeer locaties, de sportaccommodaties, de onderwijshuisvesting en de gemeentelijke gebouwen. Verder wordt er zorg gedragen voor de beleidsvorming voor het taakveld sport en valt de inkoop- en aanbestedingsadviseur ook onder dit team. Tot slot ontvangen en faciliteren de bodes en gebouwbeheerders onze gasten en collega’s op de verschillende locaties. 

Team Dienstverlening

Team dienstverlening richt zich specifiek op het verwelkomen van inwoners, ondernemers en bedrijven bij de gemeente Harlingen. Het team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers verdeeld over vijf verschillende subteams: klantcontactcentrum, burgerzaken, bestuurssecretariaat, communicatie en documentaire informatievoorziening.

De werkzaamheden van het team lopen zeer uiteen van de uitgifte van paspoorten tot het schrijven van toegankelijke teksten voor de gemeentelijke websites. En van de vragen beantwoorden van bellende inwoners of toeristen tot het verbeteren van het zaakgericht werken om inwoners sneller van dienst te zijn. Alle medewerkers werken met passie voor dienstverlening en met het doel om de inwoners van Harlingen zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen waar nodig. 
De komende tijd is team dienstverlening bezig met het verbeteren van de eigen werkzaamheden met het project dienstverlening. Met dit project verbeteren we de bereikbaarheid van de gemeente, hoe we efficiënter kunnen werken en hoe brieven beter leesbaarder gemaakt kunnen worden. 

Team Projecten en Programma’s

Het team projecten en programma’s houdt zich bezig met alle grootschalige projecten en programma’s die onze gemeente heeft en die een grote impact kunnen hebben op zowel de organisatie als de inwoners van de gemeente. Zij werken volgens het projectmatig werken, waardoor er een andere werkwijze wordt gehanteerd in dit team in vergelijking met de andere teams. Zij zorgen er voor dat de gemeente zich blijft ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld de fysieke leefomgeving, maar ook dat Harlingen meedoet in grootschalige samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, de provincie en het ministerie. 

Staf 

In de staf zitten de medewerkers die rechtstreeks onder de directie vallen, omdat dat voor hun functie wenselijk is. Hierbij kun je denken aan de bestuursadviseur, de organisatieadviseur, concerncontroller en de CISO. De staf is verantwoordelijk voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van hun eigen expertise.